Účinky použitia mazív ATOMIUM

ÚČINKY POUŽITIA MAZÍV ATOMIUM NA RÔZNE SKUPINY AUTOMOBILOVÉHO MOTORA

Konkrétna miera účinku závisí predovšetkým na východzom stave. Pokiaľ je motor silne opotrebovaný a nepoužívali sa v ňom vždy len kvalitné oleje a palivo, ale zároveň ešte „žije“, t.j. netrpí katastrofickou spotrebou oleja, tlaky v karteri nie sú nadmerné a kompresia vo valcoch presahuje 60 % menovitej hodnoty v benzínovom motore, resp. 70 % v dieselovom motore, bude účinok aditíva Atomium výrazný. Bude evidentný bez špeciálneho zariadenia.

ČO ROZHODUJE O KONKRÉTNEJ MIERE ÚČINKU?

V prípade nízkej kilometráži a prakticky nového motora sú všetky mechanizmy v poriadku a stabilizované. Každému šoférovi musí byť jasné, že účinok nebude tak citeľný, no prípadná potreba generálnej opravy príde neskôr ako u neošetreného kusu. Naopak, keď je motor totálne mŕtvy (počuť klepanie v ložiskách, obrovská spotreba oleja, a pod.), nepomôže mu ani svätená voda a nezachránia ho žiadne aditíva – na rozdiel od konkurencie nesľubujeme zázraky.

Miera účinku naviac závisí na správnom dodržovaní pokynov ošetrovania. Pokyny boli navrhnuté s ohľadom na priemerné motory, stroje a zariadenia používané v štandardných priemerných podmienkach. V neobvyklých situáciách je preto lepšie sa poradiť s našimi špecialistami.

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM V SPAĽOVACÍCH MOTOROCH

Pri spaľovacom motore, ktorého parametre sa blížia menovitým hodnotám (čo platí pre nové alebo krátko prevádzkované motory, prípadne motory v stave po generálnej oprave), budú výsledky ošetrenia aditívom Atomium súvisieť len so znížením trecích strát: zníži sa spotreba paliva a zvýši sa výkon. Ošetrenie ďalej zaistí dlhodobé optimálne parametre trenia, čo predlžuje životnosť motora a znižuje hladinu hluku a vibrácií. Môže sa zlepšiť zloženie výfukových plynov a znížiť spotreba oleja.

V silne (z 50 až 70 %) opotrebovanom spaľovacom motore sa ošetrenie aditívom Atomium prejaví predovšetkým návratom správneho chodu motora, a to najmä vďaka obnove a vyváženiu kompresie vo valcoch. Obnovenie správnej kompresie je výsledkom čiastočnej regenerácie opotrebovaných trecích plôch častí valca, predovšetkým obnovenie tesnosti medzi vložkou valca, piestnym krúžkom a drážkou piestu. Všetky časti tohoto uzla získajú značnú schopnosť zachytávať olej, obmedzia sa straty vzduchu (zo zmesi palivo-vzduch) a tým dôjde k obnove správnej kompresie.

Obnova správnej kompresie vedie k zlepšeniu podmienok spaľovania a tým aj k obnoveniu prevádzkových charakteristík motora. V dôsledku toho sa zníži spotreba paliva, hlučnosť, vibrácie a koncentrácia škodlivých emisií. Naopak sa zvýši výkon motora a odozva na otvorenie škrtiacej klapky. Nová sformovaná vrstva na trecích plochách súčasne predlžuje životnosť motora a znižuje trecie straty. Lepšia tesnosť stieracích krúžkov znižuje spotrebu oleja, čo v dôsledku
redukovaných presakov do karteru predlžuje životnosť mazacieho oleja a motora ako celku.

Menšia vôľa v ložiskách kľukového hriadeľa a lepšia tesnosť hydraulického zubového čerpadla, ďalej zvyšuje tlak a prietok oleja, čím zlepšuje kvalitu mazania a chladenia súčastí motora.

Takže tu je zoznam účinkov:

 • Predlžuje životnosť motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Zvyšuje a stabilizuje kompresiu vo valcoch spaľovacieho motora (sformovaním novej vrstvy a zmenšením vôle trecích dielov);
 • V 1. fáze čistí trecie plochy od lakov a usadenín, vrátane dekarbonizácie dráhy piestnych krúžkov;
 • Obnovuje správnu funkciu hydraulických kompenzátorov (zdvíhadiel) ventilov;
 • znižuje spotrebu paliva spaľovacieho motora o 8–10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania, obmedzenia úniku spalín do kartera a zníženia trecích strát);
 • Znižuje spotrebu oleja v motore až 3 krát (zvýšením plynotesnosti drážiek pre piestne krúžky);
 • Zaisťuje maximálnu ochranu motora v extrémnych prevádzkových podmienkach, pri preťažovaní alebo prehrievaní a behom studených štartov;
 • Znižuje hluk a vibrácie dieselového motora o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôli);
 • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Umožňuje jazdu na krátku vzdialenosť pri nedostatku oleja alebo celkovej strate (tlaku) oleja.

V silne opotrebovaných spaľovacích motoroch, t.j. v stave:

 • zníženia výkonu o 20 % a viac,
 • zvýšenia spotreby paliva o viac než 20 %,
 • viac ako päťnásobnom zvýšení spotreby oleja,
 • výrazne dymiaceho motora,
 • rýchleho sčernenia oleja aj po krátkej jazde, sa výsledky autochémie Atomium vôbec nemusia prejaviť, a to dokonca ani pri dvojnásobnom zvýšení koncentrácie maziva. V takom prípade odporúčame vykonať generálnu opravu a až potom ošetriť aditívom Atomium.

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM V PREVODOVKÁCH, TRANSMISIÁCH A ĎALŠÍCH OZUBENÝCH MECHANIZMOCH

Vo všetkých zariadeniach s ozubenými prevodmi dochádza po aplikácii aditív Atomium k čiastočnej alebo úplnej obnove trecích plôch zubov, posuvných vodítok a valivých a klzných ložísk (okrem zničených súčastí). V automatických prevodovkách sa okrem toho zlepšuje správanie olejových čerpadiel a tesnosť ventilov (ak sú prítomné), čo vedie k obnove správnych charakteristík riadenia.

V automatických prevodovkách (variátoroch) sa obnovuje povrch kovových spojok.

V samosvorných diferenciáloch sa v dôsledku ošetrenia aditívom Atomium sformuje na lamelách nová vrstva (so zanedbateľným dopadom na funkciu aj pri trvalom športovom štýle jazdy).

 • Predlžuje životnosť zariadení 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Obnovenie optimálneho priebehu riadenia, eliminácia otrasov pri preraďovaní;
 • Obnovenie pracovných plôch ložísk a ozubení manuálnych prevodoviek;
 • Značné zníženie hluku a vibrácii v prevodovkách a zadných nápravách
 • Obnovenie kapacity olejového čerpadla automatických prevodoviek;
 • Zlepšenie funkcie ventilových mechanizmov automatických prevodoviek.

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM V HYDRAULICKÝCH POSILŇOVAČOCH RIADENIA

Po ošetrení aditívom Atomium dochádza v systéme posilňovača riadenia k obnove všetkých trecích plôch: rotačné či axiálne piestové čerpadlá, piesty, elektromagnetické ventily. To vedie k obnoveniu prevádzkových charakteristík posilňovača riadenia.

 • Predĺženie životnosti hydraulického posilňovača riadenia 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Zlepšenie funkcie ventilových mechanizmov;
 • Obnovenie kapacity olejového čerpadla posilňovača riadenia.

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM VO VYSOKOTLAKOVÝCH PALIVOVÝCH ČERPADLÁCH DIESELOVÝCH MOTOROV

Výsledkom ošetrenia palivovej sústavy dieselového motora aditívom Atomium je obnova a zachovanie správneho tlaku paliva vo vysokotlakom čerpadle (piestneho a rotačného typu) i ostatných súčastiach vstrekovania, vrátane čerpadiel a vstrekovačov Common Rail, čo vedie ku kvalitnejšiemu rozprašovaniu paliva a tým k zníženiu spotreby a zvýšeniu výkonu motora.

Aplikácia ATOMIUM HPFP:

 • Obnovuje pracovné charakteristiky (správny tlak) vysokotlakových palivových čerpadiel, systémov Common Rail a vstrekovačov dieselových motorov (v dôsledku optimalizácie vôlí susedných trecích častíc);
 • Výrazne znižuje hluk a vibrácie vysokotlakových palivových čerpadiel;
 • Predlžuje životnosť čerpadiel, systémov Common Rail a vstrekovačov 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Zvyšuje účinný výkon motora (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania paliva);
 • Znižuje spotrebu paliva o 3–5 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Znižuje emisie CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania).

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM V MOTOCYKLOCH

 • Lepšia odozva na otvorenie škrtiacej klapky, zvýšenie krútiaceho momentu (vďaka zvýšeniu kompresie a zníženiu trecích strát);
 • Lepší priebeh studených štartov vďaka sformovaniu klznej vrstvy s nízkym trením a spoľahlivému zachyteniu mazacieho oleja na trecích plochách;
 • Zníženie hluku a vibrácii motora o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácii vôle);
 • Predlženie životnosti motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Podpora ochrany pri mimosezónnom odstavení vďaka sformovaniu silnejšej antikoróznej vrstvy;
 • Zlepšenie radenia v dôsledku optimalizácie vôle a zníženia trecích strát;
 • Dodatočná ochrana trecích plôch pri používaní nekvalitného paliva a dlhodobo náročnej prevádzke;
 • Zníženie spotreby oleja a paliva o 8-10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšenia priebehu spaľovania);
 • Zníženie dymivosti a emisií CO/CH vo výfukových plynoch až o 50 % (v dôsledku zlepšenia priebehu spaľovania).

ÚČINKY APLIKÁCIE ADITÍV ATOMIUM V MOTOCYKLOCH A MALEJ TECHNIKE

 • Lepší priebeh studených štartov vďaka sformovaniu kĺznej vrstvy s nízkym trením a spoľahlivému zachyteniu mazacieho oleja na trecích plochách;
 • Nárast výkonu motocyklov a malej techniky vďaka zvýšeniu účinnosti (zvýšenie kompresie a zníženie trecích strát);
 • Zvýšenie spoľahlivosti motocyklov a malej techniky v dôsledku zníženia počtu porúch častí piestov, valcov a ďalších mechanizmov;
 • Výrazne zníženie hluku a vibrácii motora o 5–10 dB (vďaka sformovaniu silného a odolného mazacieho „vankúša“ a optimalizácie vôle);
 • Predlženie životnosti motora 1,5–2 krát (vďaka zníženiu intenzity opotrebovania);
 • Dodatočná ochrana trecích plôch pri používaní nekvalitného paliva, dlhodobej náročnej prevádzke a prekračovaní najvyšších prípustných otáčok;
 • Zníženie spotreby oleja a paliva o 8-10 % (v dôsledku obnovy správnej kompresie a zlepšeniu priebehu spaľovania);
 • Podpora ochrany pri mimosezónnom odstavení vďaka sformovaniu výkonnej antikoróznej vrstvy;
 • Účinok kompletného ošetrenia mazív Atomium zostáva zachovaný nasledujúcich 50 až 70 tisíc kilometrov (v závislosti na podmienkach prevádzky). V záujme predĺženia účinku na motor odporúčame pri každej druhej výmene oleja spraviť ošetrenie aditívom Atomium Regular.

! Prejsť do obchodu !